BLACKTHORN

Business Intelligence & Corporate Security

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu bezpieczeństwa, pozyskiwania informacji i zarządzania ryzykiem. Naszą codzienność stanowi dyskretne rozwiązywanie złożonych i delikatnych problemów.


Business Intelligence

 • Analiza rynku: zbieranie informacji niezbędnych w procesie podejmowania decyzji strategicznych.
 • Background check: wsparcie w rekrutacji managerów wysokiego szczebla i tworzeniu raportów dot. partnerów biznesowych.
 • Compliance: weryfikacja zgodności z normami, regulacjami i praktykami (np. CSR).

Corporate Security

 • Odzyskiwanie aktywów: kompleksowanie postępowania mające na celu odzyskanie utraconych aktywów finansowych i niefinansowych. Windykacja należności.
 • Szkolenia: szkolenia specjalistyczne dla pracowników i kadry zarządzającej.
 • Analiza ryzyka: minimalizacja i skuteczne radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi.
 • Doradztwo w sytuacjach „trudnych”: kryzys wizerunkowy, pomówienia, szantaż.
 • Ochrona VIP: skryta lub jawna.
 • Zabezpieczanie spotkań: ochrona przed zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem i próbą rejestracji spotkania.
 • Rozwiązywanie konfliktów: doradztwo i mediacja w razie zaistnienia sporu w firmie.

Investigation

 • Śledztwa wewnętrzne: prowadzenie dochodzeń i postępowań kontrolnych w sytuacjach wystąpienia podejrzeń o nadużycie, oszustwo i przestępstwo.
 • Wsparcie procesowe: gromadzenie dowodów na potrzeby postępowań sądowych i profilowanie drugiej strony postępowania.
 • Korupcja: identyfikacja i zwalczanie przypadków korupcji oraz konfliktu interesów.

Investment

 • Profilowanie członków zarządu: tworzenie profilu zawierającego motywacje, zainteresowania, analizę wcześniejszych decyzji, czy stylu zarządzania.
 • Deep Due Dilligence: weryfikacja informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych.
 • Analiza ryzyka inwestycji: wykrywanie nieprawidłowości i ukrytych ryzyk.

Foreign Markets

 • Wejście na rynek: analiza otoczenia geopolitycznego w celu identyfikacji okazji biznesowych..
 • Ocena ryzyka: raport dot. ryzyka politycznego, regulacyjnego i ew. trudności w funkcjonowaniu biznesu.
 • Ochrona: zapewnienie bezpieczeństwa w strefach podwyższonego ryzyka.
 • Szkolenia: treningu z zakresu bezpieczeństwa podróży, bezpieczeństwa informacyjnego i zachowania w strefach podwyższonego ryzyka.